[Общая] Раздача PSN

Тема в разделе "Игровые аккаунты", создана пользователем MastaDan, 20 ноя 2015.

 1. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Скрытый контент:
  **Скрытый текст: Вы должны нажать кнопку 'Мне нравится' для возможности просмотра скрытого текста.**
   
 2. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Скрытый контент:
  **Скрытый текст: Вы должны нажать кнопку 'Мне нравится' для возможности просмотра скрытого текста.**
   
 3. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Скрытый контент:
  **Скрытый текст: Вы должны нажать кнопку 'Мне нравится' для возможности просмотра скрытого текста.**
   
 4. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Скрытый контент:
  **Скрытый текст: Вы должны нажать кнопку 'Мне нравится' для возможности просмотра скрытого текста.**
   
 5. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Скрытый контент:
  **Скрытый текст: Вы должны нажать кнопку 'Мне нравится' для возможности просмотра скрытого текста.**
   
 6. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Скрытый контент:
  **Скрытый текст: Для просмотра скрытого текста Вы должны иметь 1 или более сообщений.**
   
 7. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Скрытый контент:
  **Скрытый текст: Для просмотра скрытого текста Вы должны иметь 1 или более сообщений.**
   
 8. digger666

  digger666 Местный

  Регистрация:
  28 июн 2015
  Сообщения:
  437
  Симпатии:
  201
  Розыгрышей:
  0
  Пол:
  Мужской
  [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.]
   
 9. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
   
 10. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
   
 11. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
   
 12. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
   
 13. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
  Пока ты в группе Новорег, этой кнопки нет
   
 14. MastaDan

  MastaDan Глава
  Команда форума Администратор

  Регистрация:
  24 июн 2015
  Сообщения:
  825
  Симпатии:
  542
  Розыгрышей:
  1
  Пол:
  Мужской
   
 15. vik123

  vik123 Новорег

  Регистрация:
  25 фев 2016
  Сообщения:
  25
  Симпатии:
  0
  Розыгрышей:
  0
  Пол:
  Мужской
  Login Information: gavin.via@gmail.com:mang0str3et
  Country:
  Balance: $10.00
  Card: No
  PayPal: No
  Deactivation: Yes
  ========System========
  All games - 0 / Media - 0
  ========Games========

  Login Information: cnorton133@gmail.com:ana2costa
  Country: United States
  Balance: $1.01
  Card: Yes
  PayPal: No
  Deactivation: Yes
  ========System========
  My PS4
  All games - 9 / Media - 5
  ========Games========
  Mortal Kombat X Brazil Pack ==>($3.99)
  PLAYSTATION™NOW SUBSCRIPTION ==>($19.99)
  Mortal Kombat X Goro ==>($4.99)
  Mortal Kombat X Triborg ==>($4.99)
  Mortal Kombat X Leatherface ==>($4.99)
  Mortal Kombat X Bo' Rai Cho ==>($4.99)
  Mortal Kombat X Alien ==>($4.99)
  CODE Warriors Personalization Pack ==>($3.99)
  Goat Simulator ==>($9.99)
   
 16. tachiiev2016

  tachiiev2016 Новорег

  Регистрация:
  7 май 2016
  Сообщения:
  5
  Симпатии:
  0
  Розыгрышей:
  0
  Пол:
  Мужской
  забирайте))))

  ==========================================
  Данные: tophamon@me.com;Matrix8084
  ==========================================
  Деактивация: Возможна
  Баланс: ?0.00
  Media: 57
  Страна: United Kingdom
  Систем: 2 [ PS4, PS3 ]
  ==========================================
  Call of Duty®: Black Ops III - Season Pass [ ВЈ34.99 ] -> 15/03/2016
  PlayStation® Plus: 12 Month Membership [ ВЈ39.99 ] -> 19/02/2016
  PlayStation®Plus: 1 Month Membership [ ВЈ5.99 ] -> 19/01/2016
  Undead Nightmare Collection [ ВЈ6.40 ] -> 21/09/2015
   
 17. tachiiev2016

  tachiiev2016 Новорег

  Регистрация:
  7 май 2016
  Сообщения:
  5
  Симпатии:
  0
  Розыгрышей:
  0
  Пол:
  Мужской
  Äàííûå äëÿ âõîäà: b.davis.0731@gmail.com:kendri06
  Ïëàòôîðìà ïîñëåäíåãî çàïóñêà: My PS4
  Ñòðàíà: United States ßçûê: English
  Íàëè÷èå ïëàòôîðìû [PS4]: YES
  Áàëàíñ: $0.00
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ ñèñòåì: 1
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ óñòðîéñòâ: 1 ( My PS4)
  Ñòàòóñ Äåàêòèâàöèè: Âîçìîæíà äåàêòèâàöèÿ
  Êðåäèòíàÿ êàðòà: Ïðèâÿçàíà
  Ñïèñîê îïåðàöèé íà àêêàóíòå (2)
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: PLAYSTATION™NOW SUBSCRIPTION Äàòà: 02/12/2016 Öåíà -> $19.99
   
 18. tachiiev2016

  tachiiev2016 Новорег

  Регистрация:
  7 май 2016
  Сообщения:
  5
  Симпатии:
  0
  Розыгрышей:
  0
  Пол:
  Мужской
  Äàííûå äëÿ âõîäà: upcpm@hotmail.com:1nsideout
  Ïëàòôîðìà ïîñëåäíåãî çàïóñêà: My PS3 System
  Ñòðàíà: United States ßçûê: English
  Íàëè÷èå ïëàòôîðìû PS4: NO
  Áàëàíñ: $1.77
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ ñèñòåì: 1
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ óñòðîéñòâ: 2 ( My PS3 System 2, My PS3 System)
  Ñòàòóñ Äåàêòèâàöèè: Âîçìîæíà äåàêòèâàöèÿ
  Êðåäèòíàÿ êàðòà: Îòñóòñòâóåò
  Ñïèñîê îïåðàöèé íà àêêàóíòå (14)
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter® 2 Äàòà: 04/03/2012 Öåíà -> $5.00
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Section 8®: Prejudice™ - Holiday Bundle Äàòà: 12/21/2011 Öåíà -> $7.34
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Battlefield 3™ Back to Karkand Äàòà: 12/12/2011 Öåíà -> $14.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Castlevania: Lords of Shadow Laura Avatar Äàòà: 04/12/2011 Öåíà -> $0.49
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Tumble Äàòà: 02/01/2011 Öåíà -> $4.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: PS Plus: 12 Month Membership Äàòà: 12/10/2010 Öåíà -> $49.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Dead Nation™ Äàòà: 12/01/2010 Öåíà -> $14.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Darkstalkers® Sasquatch Avatar Äàòà: 10/27/2010 Öåíà -> $0.49
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Super Street Fighter® IV Guy Avatar Äàòà: 08/31/2010 Öåíà -> $0.49
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Vibes Äàòà: 07/10/2010 Öåíà -> $5.49
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Fat Princess Äàòà: 07/09/2010 Öåíà -> $14.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Battlefield: Bad Company™ 2 VIP Access Äàòà: 07/09/2010 Öåíà -> $14.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Cuboid Äàòà: 10/30/2009 Öåíà -> $9.99
   
 19. tachiiev2016

  tachiiev2016 Новорег

  Регистрация:
  7 май 2016
  Сообщения:
  5
  Симпатии:
  0
  Розыгрышей:
  0
  Пол:
  Мужской
  Ïëàòôîðìà ïîñëåäíåãî çàïóñêà: My PS3 System
  Ñòðàíà: United Kingdom ßçûê: English
  Íàëè÷èå ïëàòôîðìû PS4: NO
  Áàëàíñ: ?11.02
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ ñèñòåì: 1
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ óñòðîéñòâ: 2 ( My PS3 System 2, My PS3 System)
  Ñòàòóñ Äåàêòèâàöèè: Âîçìîæíà äåàêòèâàöèÿ
  Êðåäèòíàÿ êàðòà: Ïðèâÿçàíà
  Ñïèñîê îïåðàöèé íà àêêàóíòå (2)
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Batman: Arkham City - Arkham City Skins Pack Äàòà: 30/01/2012 Öåíà -> ?3.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: InFamous 50% Off Äàòà: 20/11/2011 Öåíà -> ?9.99
  ====================================================

  Äàííûå äëÿ âõîäà: aimdeathprof@aim.com:miausau57
  Ñòðàíà: Deutschland ßçûê: Deutsch
  Íàëè÷èå ïëàòôîðìû PS4: NO
  Áàëàíñ: ˆ0,01
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ ñèñòåì: 0
  Ñòàòóñ Äåàêòèâàöèè: Íåòó àêòèâèðîâàííûõ èãðîâûõ óñòðîéñòâ
  Êðåäèòíàÿ êàðòà: Îòñóòñòâóåò
  Ñïèñîê îïåðàöèé íà àêêàóíòå (1)
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: 1 Million Ingame-Credits Äàòà: 07/01/2014 Öåíà -> ˆ9,99
  ====================================================

  Äàííûå äëÿ âõîäà: yeremianpaul@gmail.com:paul0123
  Ïëàòôîðìà ïîñëåäíåãî çàïóñêà: My PS3 System
  Ñòðàíà: United States ßçûê: English
  Íàëè÷èå ïëàòôîðìû PS4: NO
  Áàëàíñ: $0.08
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ ñèñòåì: 1
  Êîë. Àêòèâèðîâàíûõ óñòðîéñòâ: 1 ( My PS3 System)
  Ñòàòóñ Äåàêòèâàöèè: Âîçìîæíà äåàêòèâàöèÿ
  Êðåäèòíàÿ êàðòà: Îòñóòñòâóåò
  Ñïèñîê îïåðàöèé íà àêêàóíòå (9)
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Call of Duty®: Black Ops II Nuketown Zombies Map Äàòà: 12/15/2015 Öåíà -> $4.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Grand Theft Auto Online Red Shark Cash Card Äàòà: 09/27/2015 Öåíà -> $2.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: WWE 2K15 Accelerator Äàòà: 04/03/2015 Öåíà -> $1.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Call of Duty®: Black Ops II Comics Pack Äàòà: 11/02/2014 Öåíà -> $1.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Call of Duty®: Black Ops II Weaponized 115 Pack Äàòà: 11/02/2014 Öåíà -> $1.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Call of Duty®: Black Ops II - Graffiti Pack Äàòà: 11/02/2014 Öåíà -> $1.99
  Ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòà: Call of Duty®: Black Ops II - Dragon Pack Äàòà: 11/02/2014 Öåíà -> $1.99
   
 20. Чебурек

  Чебурек Местный

  Регистрация:
  15 авг 2016
  Сообщения:
  45
  Симпатии:
  23
  Розыгрышей:
  0
  Пол:
  Мужской
  hankk@atlas.cz:781496253 8 игр , не знаю зачем оно , дата рождения 30 марта 1995 год
   

Поделиться этой страницей

Яндекс.Метрика